S termínem MANDALA i s jejím zobrazením jste se pravděpodobně již někdy setkali. Nejednomu z nás asi utkví její kruhový tvar a mnohdy poměrně složitý dekor. Ale víte, k čemu původně sloužila a ve své domovině stále slouží? A jaký je její skutečný význam?

Slovo mandala v sanskrtu znamená „kruh“. Je to kosmogram, symbol mikrokosmu i makrokosmu a jejich jednoty. Jeho základem je nejčastěji čtverec (představující mužský princip) vepsaný do kruhu (symbolizující ženský princip) a i kdyby se jeho tvar na první pohled zdál jiný (trojúhelníkový, nebo čistě čtvercový) nakonec se ke kruhu stejně nějakým způsobem vrací či k němu odkazuje, protože on je jeho podstatou. Je to vlastně vizuální schéma univerza, které může být rozvíjeno do mnohem složitějších soustav. Mandala znázorňuje svět stvořený Buddhou (v buddhismu), nebo Šivou (v hinduismu), každý z nich pak může být obklopen řadou dalších symbolů a vyjádření. Přesto, že kruhový symbol naleznete ve všech kulturách i časech, nejedná se vždy o mandalu. Zajímavé na symbolech je to, že jeden obrazový znak může mít naprosto odlišnou interpretaci predikovanou historií, náboženstvím či kulturou. A i když je kruh obecný znak pro jednotu a celistvost a harmonii, významové obsahy mandaly jsou daleko složitější. Ne všechny kruhové symboly jsou mandalami, a ne všechny mandaly jsou kruhové.

K čemu mandala slouží

Tradičně a v zemi svého původu je to velmi důležitý meditační prostředek. Nejsilnější pozici má tento symbol v Indo-Tibetské oblasti. Při meditaci se člověk stává součástí zobrazení, postupně do něj proniká a napojuje se na kosmos, který mandala zpodobňuje. Mentálně vstupuje do mandaly a postupuje vpřed veden kosmickými procesy směrem k jejímu středu. Jsou to fascinující mnohdy velmi složité, ornamentální a až hypnotizující obrazy. Cílem mandaly však vždy zůstává „sloužit“. Je to prostředek k dosažení cíle. A její podstata je vždy duchovní. Protože se vlastně jedná o kosmogram (symbolické zobrazení kosmu), vyjadřuje jednotu obydlené země a celého nekonečného vesmíru. Nabízí duchovní cestu k této jednotě (mandala je tibetsky CESTA). Kruh je jedinečný symbol bez počátku a bez konce, tak jako sám život, který se podle tibetského učení neustále rodí a zase umírá, vše souvisí se vším, jeden je součástí celku a celek se stává jedním.  Duchovní cesta, kterou mandala otevírá se nabízí na dvou úrovních. Má člověka vést k pochopení jednoty vesmíru a k nalezení svého místa v tomto světě. Má meditujícímu pomoci si představit, jak dosáhnout dokonalého JÁ. K nejznámějším způsobům provedení patří mandaly vytvářené z barevného písku. Jejich krása spočívala nejen v samotném estetickém vyjádření a duchovním poselství, ale také v jejich pomíjivosti. Protože ne vše, co je v životě krásné musí přetrvat navěky. Přeci i vše v lidském životě je jen dočasné, nestálé a pomíjivé. Mandaly se vytvářely samozřejmě i barvou, a to na plátno, nebo na papír, nebo se prostě vyrývaly do hlíny.

Mandala a západní svět

Do evropského kontextu se mandala dostává s dílem významného otce psychologie C.G. Junga, který ji chápal jako univerzální archetyp bytostného JÁ (chcete-li raději „naší duše“). Bral ji jako zdroj možností pro další posun ve vývoji lidské osobnosti. Pro Junga byly archetypy výsledkem jeho studia kolektivního nevědomí. Nacházel je snech, mýtech, pohádkách a také mandalách.  Mandalu chápal jako cestu ke středu osobnosti a možnost jejího dalšího vývoje. (Archetyp je chápán jako univerzální symbol, prapůvodní a nejčistší model či myšlenka, která se v průběhu času neustále vrací v nezměněné podobě.)  Můžeme říci, že Jung termín mandala pro západní svět zpopularizoval natolik, že se často setkáte s nepřesným názvem MANDALA u téměř každého kruhového zobrazení. 

K čemu jí používáme

Mandala je nositelem silné energie, uklidňuje a usnadňuje koncentraci. Lze ji využít jako prostředek k soustředění a zklidnění mysli.  Napomáhá duchovnímu rozvoji. Proto se mandala používá jako báječný nástroj nejen k meditaci, ale také při relaxaci. Kruh má díky své celistvosti a jednotě bez začátku a bez konce, uklidňující vliv na lidskou psychiku. Jeho kontemplace dokáže mysl zklidnit lépe než jakýkoli jiný tvar. Dokáže potlačit pocity napětí a úzkosti. V praxi se můžete setkat například s relaxačními mandalovými omalovánkami a celou řadou dekorativních předmětů či oděvů pro nejrůznější činnosti.