1. 1. Úvodní ustanovení

   1.1               Prodávající

   1.1.1                 Internetový obchod ORIENTAL.CZ provozuje ORIENTAL.cz, s.r.o., IČ 28595378, se sídlem Výškovická 3085/2, 700 30 Ostrava 3, zapsaný oddíl C, vložka 33605 u Krajského soudu v Ostravě

   1.1.2                 Kontaktní údaje Prodávajícího:

   1. a)     adresa pro doručování: ORIENTAL.cz, s.r.o., Výškovická 3085/2, 70030 Ostrava 3, Česká republika
   2. b)     elektronická adresa: eshop@oriental.cz
   3. c)     telefon: +420 777 788 854

   1.2               Obchodní podmínky

   1.2.1                 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu ORIENTAL.CZ (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

   1.2.2                 Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

   1.2.3                 Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

   1.3               Možnost archivace Obchodních podmínek

   1.3.1                 Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách internetového obchodu https://www.oriental.cz/obchodni-podminky

   1.3.2                 Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit v elektronické podobě prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. 

   1.3.3                 Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

   1.3.4                 Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

   1.4               Definice a výklad pojmů

   1.4.1                 Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) http://www.oriental.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

   1.4.2                 Kupující – fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (korporace), která uzavřela Kupní smlouvu;

   1.4.3                 Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

   1.4.4                 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím;

   1.4.5                 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

   1.4.6                 Obchodní podmínky – Obchodní podmínky internetového obchodu ORIENTAL.CZ, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

   1.4.7                 Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;

   1.4.8                 Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, ORIENTAL.cz, s.r.o., identifikovaný v čl. 1.1.1;

   1.4.9                 Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu nebo v „kamenné prodejně“ Prodávajícího.

    

   2. Nabídka Zboží, objednávka, Uzavření Kupní smlouvy

   2.1               Nabídka Zboží

   2.1.1                 Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

   2.1.2                 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1.1.

   2.1.3                 Po kliknutí na nabídku konkrétního Zboží uvedenou v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH, informace o skladové dostupnosti a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

   2.2               Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

   2.2.1                 V případě zájmu o nabízené Zboží je prostřednictvím kliknutí na tlačítko „DO KOŠÍKU“ Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Do nákupního košíku lze před odesláním Objednávky uložit více položek. Po ukončení ukládání zboží do nákupního košíku má Kupující možnost vyplnit další údaje požadované k vytvoření Objednávky, zejména vybrat způsob doručení Zboží a platby kupní ceny, a zadat své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření Kupní smlouvy. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

   2.2.2                 Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží jednak jako cena bez DPH a zároveň jako cena včetně DPH, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku, náklady na dopravu objednávaného Zboží a případné další daně a poplatky, mají-li být Kupujícím uhrazeny.

   2.2.3                 Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

   2.3               Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

   2.3.1                 Po doručení Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení Objednávky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu zadanou Kupujícím v rámci Objednávky. V potvrzení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 a součástí je i odkaz na aktuální znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy umožňující stažení a uložení Obchodních podmínek ve formátu .pdf nebo jiném obdobném formátu umožňujícím jejich archivaci. Přijetím potvrzení objednávky na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.

   2.3.2                 Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, přičemž Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

   2.3.3                 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

   2.3.4                 Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Kupující bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

   2.4               Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

   2.4.1                 Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

   2.4.2                 Je-li Kupující podnikatelem ve smyslu ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy, které nepřipouští odchylnou dohodu smluvních stran.

   2.4.3                 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

   2.4.4                 Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující je oprávněn zadat údaje v rámci Objednávky rovněž v jiném než českém jazyce, pokud je tento pro Prodávajícího srozumitelný (jazyk slovenský nebo anglický).

   2.5               Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

   2.5.1                 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

   2.5.2                 Kupující jsou oprávněni zvolit si jeden ze způsobů úhrady kupní ceny, ceny dopravy a dalších případných poplatků, které Prodávající nabízí a jejichž popis se nachází na stránkách Internetového obchodu pod dodacími podmínkami a dopravou.  Při platbě předem převodem na účet se nepoužije ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku. Bližší informace o Prodávajícím nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu zpřístupněny po uložení Zboží do virtuálního nákupního košíku v rámci procesu vytváření Objednávky.

    

   3. Dodání Zboží, Platební podmínky

   3.1               Termín dodání

   3.1.1                 Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, zobrazí se předpokládaná doba odeslání Zboží Kupujícímu v rámci nabídky daného Zboží. Po obdržení Zboží informuje Prodávající Kupujícího telefonicky nebo e-mailem, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

   3.1.2                 Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet, odešle Prodávající Zboží až po připsání platby na jeho účet. Neuvede-li Kupující variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit o dobu potřebnou k identifikaci platby Kupujícího v rámci výpisu z bankovního účtu Prodávajícího.

   3.2               Způsob dodání a náklady přepravy

   3.2.1                 Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce, přičemž informace o nabízených způsobech dodání Zboží  a cenách dopravného jsou uvedeny na stránce dodací podmínky a doprava. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, v případě osobního odběru pak předáním Zboží na sjednaném odběrném místě.

   3.2.2                 Společně se Zbožím Prodávající odešle Kupujícímu rovněž daňový doklad ke Zboží.

   3.2.3                 Cena dopravného za vybraný způsob dodání Zboží je Kupujícímu sdělena v rámci vytváření Objednávky, a přičtena ke kupní ceně Zboží.

   3.2.4                 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat Kupujícímu další Zboží po dobu, po kterou je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

   3.3               Přechod nebezpečí škody na Zboží

   3.3.1                 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

   3.3.2                 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku o přechodu nebezpečí škody na věci jejím předáním Kupujícímu (§ 2121 a násl.).

   3.4               Prohlídka Zboží Kupujícím

   3.4.1                 Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky viditelného při samotném předání je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce, případně lze poškození oznámit dopravci prostřednictvím jeho nejbližšího depa nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky, anebo poškození oznámit Prodávajícímu.

   3.4.2                 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění.

   3.4.3                 Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2.).

    

   4. Odstoupení od Kupní smlouvy

   4.1               Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

   4.1.1                 Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů

   1. a)       od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
   2. b)       od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo
   3. c)       od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

   4.1.2                 V případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje prokazatelně odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty Prodávajícímu.

   4.1.3                 Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2., nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2.; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě je součástí těchto Obchodních podmínek jako nedělitelná příloha, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Kupující tak obdrží formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení doručení Objednávky dle čl.2.3.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu). Kupující není při odstoupení povinen dodržet formu poskytnutého formuláře, bere však na vědomí, že odpovídá za splnění obsahových náležitostí odstoupení tak, aby toto odstoupení bylo považováno za platné.

   4.1.4                 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy (§ 1837 občanského zákoníku) není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména:

   1. a)     pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal;
   2. b)    bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
   3. c)     bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   4. d)    bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.

   4.1.5                 Kupující je povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.

   4.1.6                 Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

   4.1.7                 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

   4.1.8                 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím – jako je obvyklé při nákupu boží v kamenné prodejně) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

   4.1.9                 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupní cenu uhrazenou Kupujícím i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

   4.1.10             Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v čl. 4.1.9. není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na adresu dle čl. 4.1.6, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

   4.1.11             Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.4, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

   4.1.12             Kupující dále bere na vědomí, že vedle nároku na náhrady škody vzniklé v důsledku vrácení poškozeného, opotřebeného nebo částečně spotřebovaného Zboží dle čl. 4.1.8, je Prodávající oprávněn oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst rovněž částku odpovídajícím nákladům Prodávajícího související s přijetím vráceného Zboží (balné).

   4.1.13             Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

   4.2               Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

   4.2.1                 Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku (bez ohledu na to, zda jde o osobu fyzickou nebo právnickou).

   4.2.2                 Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

   4.2.3                 Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

   4.2.4                 V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu, byla-li již do odstoupení uhrazena, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

    

   5. Odpovědnost za vady, reklamace

   5.1               Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

   5.1.1                 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

   1. a)     má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. b)     se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. c)     je Zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   4. d)     Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   5.1.2                 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

   5.2               Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

   5.2.1                 Kupující - Spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

   5.2.2                 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím. Je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od doručení Zboží do místa určení.

   5.2.3                 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn vytknout vadu v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

   5.2.4                 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

   5.2.5                 Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající neodpovídá za:

   1. a)     u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
   2. b)     v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
   3. c)     v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
   4. d)     v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
   5. e)     za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

   5.2.6                 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

   5.3               Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

   5.3.1                 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

   5.3.2                 Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

   5.3.3                 Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí Prodávající délku záruční doby vztahující se ke konkrétnímu zboží ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

   5.3.4                 Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

   5.4               Reklamace

   5.4.1      Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží na adrese Prodávajícího dle čl. 1.1.2., a to následovně:

   1. a)     zasláním písemné reklamace (reklamační dopis) běžnou poštou společně s reklamovaným Zbožím, nebo
   2. b)     předáním Zboží včetně reklamačního dopisu osobně přímo na adrese provozovny Prodávajícího.

   5.5               Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží

   5.5.1                 Nároky uvedené v tomto čl. 5.5 se vztahují pouze na Kupující – spotřebitele. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 Občanského zákoníku.

   5.5.2                 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 5.1.1.

   5.5.3                 Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. To znamená, že skutečnost, že vada je nevýznamná musí Prodávající prokázat.

   5.5.4                 Jde-li o takovou vadu Zboží, jehož výměna za nové Zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Prodávající.       

   5.5.5                 Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží (čl. 5.5.3) nebo na bezplatnou opravu Zboží (čl. 5.5.4), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

   5.5.6                 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

    

   6. Odpovědnost za škodu

   6.1               Odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

   6.2               Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Prodávající za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.

    

   7. závěrečná ustanovení

   7.1               Pokud je kupující zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

   7.2               Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

   7.3               Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl. 1.1.2. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.

   7.4               Možnost mimosoudního řešení sporů

   7.4.1                 V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

   7.4.2                 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

   7.4.3                 Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise

   7.5               V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

   7.6               Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 06.01.2023